A
Ab initio = De la inceput
Ab love principium = Sa incepem cu jupter (sa incepem cu lucrul cel mai important sau cu persoana cea mai importanta)
Ab intestat = Fara testament
Ab intestato mori = Mort fara testament
Ab irato = La manie
Abolitio criminis = Desfiintarea crimei (in sensul de dezincriminarea unei fapte)
Ab origine = De la origine (de la inceput)
Accessorium sequitur principale = Accesoriul urmeaza principalul
Accipiens = Acela care primeste o plata
A contrario = In sens contrar
Actio ad mobile est mobilis, actio ad immobile est immobilis = Actiunea privitoare la un bun mobil este mobiliara, actiunea privitoare la un bun imobil este imobiliara
Actio aestimatoria = Actiune de evaluare
Actio civilis = Actiune civila
Actio in personam = Actiune personala
Actio in rem  = Actiune reala
Actiones non natae non praescribuntur = Actiunile nenascute nu sunt prescrise
Actio non daturcui nihil interest = Nu se acorda actiune celui care nu are nici un interes
Actio redhibitoria = Actiune in restituire (actiune redhibtorie)
Actor sequitur forum rei (sitae) = Reclamantul urmeaza instanta domiciliului paratului sau Reclamantul urmeaza instanta locului bunului
Actori incumbit probation  =  Sarcina probei incumba reclamantului
Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat  =  Actul trebuie interpretat mai mult pentru a ramane valid decat ca sa piara
Actus non debent operari ultra intentionem agentium  =  Actele nu trebuie sa opereze in afara intentiei autorilor sai
Ad absurdum  =  Pana la absurd
Ad calendas graecas  =  La calendele grecesti (cu intelesul de niciodata – grecii nu foloseau notiunea de calaende care la romani desemna prima zi a fiecarei luni)
Addendum = Completare
Ad dolum quaeritur propositum laedendi = Pentru dol se cere intentia de a vatama
Ad-hoc = Pentru aceasta sau In acest scop
Ad hominem = La om / la persoana
Ad huc sub iudice lis est = Pana acum procesul este inca in faza de judecata
Ad impossibilia nemo tenetur = Nimeni nu este obligat la imposibil
Ad impossibilium nulla obligatio = Nu exista obligatie referitoare la lucruri imposibile
Ad-interim = Temporar / provizoriu
Ad litteram = Conform literei / cuvant cu cuvant / in mod literal
Adoptio imitatur naturam: minor natu non potest maiorem adoptare = Adoptia imita natura: cel mic nu poate adopta pe unul mare
Ad probationem = Ca dovada/ pentru dovada
Ad pompam et ostentationem = Pentru parada si etalare
Ad quem = Pana la care
Ad referendum = Pentru a-si exprima parerea
Ad solemnitateam = Pentru solemnitate
Ad tempus deberi non potest obligatio = Nu se poate ca obligatia sa fie datornica timpului
Ad usum = Dupa obicei
Ad validitatem = Pentru valabilitate
Ad valorem = Potrivit valorii
Affectio societatis = Intentia de a se asocia
A fortiori = Cu atat mai mult
Agere cum populo = A actiona / a dezbate impreuna cu poporul
Alieni abstinentia = Respectarea a ceea ce este al altuia
Aliquid novi = Ceva nou
Alteri ne faceris quod tibi fieri non vis = Nu face altuia ce tie nu vrei sa ti se faca
Alteri stipulari nemo potest = Nimeni nu poate stipul apentru altul
Analogia iuris = Analogia dreptului
Analogia legis = Analogia legii
Animus = Intentie
Animus alieni = Intentia altuia
Animus belligerandi = Intentie razboinica
Animus contrahendii negotii = Intentia contractarii unei afaceri
Animus debellandi = Dorinta de a invinge
Animus domini = Intentia stapanului
Animus donandi = Intentia de a dona
Animus iocandi = Intentia de a glumi
Animus nocendi = Intentia de a face rau
Animus novandi = Intentia de a innoi
Animus occupandi = intentia de a ocupa
Animus rem sibi habendi = Intentia de a avea pentru sine / intentia de a poseda
A pari = La fel
A posteriori = Rezultat din cele ce urmeaza
A priori = Rezultat din cele precedente
A quo = de la care
argumentum a contrario = argument bazat pe ceea ce este contrar
argumentum a pari = argument bazat pe egalitate
argumentum a simile = argument bazat pe ceea ce este asemanator
ars oratoria = arta de a vorbi
a simili ad similem = de la o asemanare la alta asemanare
a subiecta materia = de la subiectul tratat
audiatur et altera pars = sa fie audiata si cealalta parte
audienda est at altera pars = trebuie audiata si cealalta parte

B
beneficium = beneficiu
beneficium inventarii = benefiicu de inventar
bis de eadem re ne sit actio = sa nu fie o actiune de doua ori pentru acelasi lucru
bona fide = cu buna credinta

C
capitis demunitio = restrangerea capacitatii
captatio benevolentiae = atragerea bunavointei
casus = caz / intamplare
casus belli = caz de razboi
causa = cauza
causa debendi = cauza cererii (de chemare in judecata)
cauza petendi = cauza petitiei (chemarii in judecata)
causa proxima = cauza apropiata (cu referire la scopul imediat)
causa remota = cauza indepartata (cu referire la scopul mediat)
cautio iudicatum solvi = cautiunea cheltuielilor de judecata
certum pretium esse debet = pretul sa fie cert
cessante causa, cessat effectus = daca inceteaza cauza inceteaza si efectul
cessante ratione legis, cessat eius dispositio = daca inceteaza ratiunea legii inceteaza si dispozitia ei
cessante ratione legis, cessat lex ipsa = dacainceteaza ratiunea legii, inceteaza insasi legea
cessio crediti = cesiunea de creanta
cessio debiti = cesiunea de datorie
cogitationis poenam nemo patitur = nimeni nu poate suferi o pedeapsa pentru gandurile lui
cognitio = cunoastere
collatio bonorum = strangerea bunurilor (c referire la raportul donatiilor)
commodatum = comodat
communis opinio doctorum = opinia comuna a maestrilor
compensatio est debiti et crediti inter se contributio = compensati aeste scaderea unei datorii si a unei creante una din alta
concursus plurium ad idem delictum = participarea mai multora la aceeasi infractiune
conditio a quo = conditia de la care
conditio ad quam = conditia pana la care
confessus pro iudicato est = cel ce a marturisit este ca si condamnat
conscius fraudis = complice la frauda
consilium et auxilium = sfat si ajutor
consorrtium litis = coparticipare procesuala
consuetudo = obicei / cutuma
consuetudo terrae = obiceiul pamantului
contradictio in teminis = contradictie in termeni
contra non valentem agere non currit praescriptio = prescriptia nu curge impotriva celui care este impiedicat sa actioneze
contra proferentem = impotriva celui care a proferat
corpus = corp
corpus delicti = corpul delict
cuius est legem condere, eius est interpretari = cine edicteaza lega acela o si interpreteaza
cuius regio, eius religio = cine are puterea al lui este si religia
culpa = culpa
culpa in agendo = culpa prin actiune
culpa in committendo = culpa prin comisiune
culpa in eligendo = culpa in alegere
culpa in omittendo = culpa prin omisiune
culpa lata = culpa mare (grava)
culpa levis = culpa usoara

D
damnum emergens = paguba vizibila
dare = a da
datio in solutum = darea in plata
debellatio = infrangere in lupta
debitor intelligitur is, a quo invito, exigi pecunia potest = debitor este acela de la care se poate cere ceea ce datoreaza
debitor rei certae interitu rei liberatur = debitorul lucrului cert este liberat prin pieirea fortuita a lucrului
de cuius = despre a carui
de civitate Dei = despre cetatea lui Dumnezeu
de eo quod plerumque fit = privitor la ce se intampla de obicei
de facto = de fapt
deficiente conditione = conditie care lipseste
de iure = de drept
delegata potestas non delegatur = puterile delegate nu pot fi delegate
de lege ferenda = despre legea propusa (in sensul, despre legea viitoare)
de lege lata = despre legea existenta
dementis nulla est voluntas = nebunul nu are vointa
de minimis non curat lex = faptele de mica importanta sunt ignorate de lege
de momento ad momentum = din moment in moment
de visu = din vazute
dies ad quem = ziua pana la care
dies ad quem computatur in termno = ziua pana la care, e socotita in termen
dies a quo = ziua de la care
dies a quo non computatur in termino = ziua de la care nu e socotita in termen
dies certus = data certa
dies incertus = data incerta
digesta = ceea ce e pus in ordine
pandectae = ceea ce cuprinde totul
dispositio = dispozitie
diuturna consuetudo pro iure et lege in his quae non scripto descendunt observati solet = lungul obicei se obisnuieste a se observa ca drept si lege in aspectele pe care dreptul scris nu le trateaza
divide et impera = dezbina si stapaneste
divortium bona gratia = divort prin buna intelegere
doctus orator = orator invatat
dolus = vicenie / inselaciune / dol
dolus bonus = vicenie buna (dol admisibil)
dolus causam contractui = dol privind cauza contractului
dolus incidens = dol incidental
dolus malus = vicenie rea
dolus pro possessione est = dolul tine loc de posesie
dominium eminens = proprietate superioara
dominium utile = proprietate utila
donari videtur quod nullo iure cogente conceditur = este donatie ceea ce rezulta din vointa neconstransa a donatorului
donatio sub modo = donatie cu sarcina
do ut des = iti dau ca sa imi dai
do ut facias = iti dau ca sa imi faci
duplex ius = drept dublu
dura lex sed lex = legea e aspra dar e lege
durante bello = pe durata razboiului
durante officio = pe durata servicilui

E
eadem causa petendi = aceeasi cauza a cererii
eadem conditio personarum = aceeasi conditie a persoanelor
eadem culpa = aceeasi vina
eadem personae = aceeasi persoana
eadem res = acelasi lucru
ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat = ii incumba dovedirea aceluia care afirna nu aceluia care neaga
electa una via non datur recursus (regressus) ad alteram (viam)= Aleasa fiind o cale, nu se mai admite utiizarea alteia
emptio rei futurae = vanzarea lucrurilor viitoare
emptoris est periculum = riscul este al cumparatorului
eo ipso = prin lucrul insusi
erga certam personam = fata de o persoana determinata
erga omnes = fata de toti
error = eroare
error communis facit ius = eroarea comuna face dreptul
error facti = eroare de fapt
error in corpore = eroare cu privire la identitatea obiectului
error in iudicando = eroare in judecare
error in negotio = eroare asupra afacerii
error in personam = eroare asupra persoanei
error in procedendo = eroare in procedura
error in rem = eroare asupra lucrului
error in substantiam = eroare asupra substantei
error iuris = eroare de drept
eveniente conditione = conditie realizata
eventus damni = sfarsitul pagubei
ex aequo et bono = din echitate si bunatate
ex abrupto = dintr-o data / brusc
ex cathedra = de la catedra
exceptio est strictissimae interpetationis = exceptia este de cea mai stricta interpretare
exceptio firmat vim legis in casibus non exceptis = exceptia confirma puterea legii in cazurile neexceptate de ea
exceptio mali processus = exceptia procesului rau condus
exceptio non adimpleti contractus = exceptia contractului neexecutat
exceptio rei iudicate = exceptia de lucru judecat
exceptio veritatis = exceptia adevarului
ex contractu = din contract
ex debito iustitiae = de plin drept
ex delicto = din delict
ex dispari causa = dintr-o cauza diferita
executio = executare
exempli gratia = de exemplu
ex gratia = din bunavointa
exitum acta probant = actele dovedesc moartea
ex nudo pacto non nascitur actio = dintr-un pact nesanctionat nu se naste o actiune
ex nunc = incepand de acum
ex officio = din oficiu / din datorie
exordium = exordiu (introducere – prima parte a unui discurs)
exordium ex abrupto = introducere directa
ex oriente lux, ex occidente lex = din orient lumina, din occident legea
ex post facto = dintr-un fapt anterior
expressio unius est exclusio alterius = exprimarea unui lucru este excluderea celuilalt
expressis verbis = explicit / in termeni expliciti
ex professo = ca un profesor
ex re = din fapta
extra commercium = in afara comertului
extra culpam esse = a fi in afara vinei
extra petita = in afara cererii (ceea ce nu s-a cerut)
extra petitionem = in afara reclamatiei
ex tunc = incepand de atunci
ex usu = dupa obicei

F
facere = a face
facio ut des = fac ca sa dai
facio un facias = fac ca sa faci
facta = fapte / acte materiale
facta futura = fapte viitoare
facta pendentia = fapte nedecise
facta praeterita = fapte trecute
facta probanda = fapte de dovedit
facta probantia = fapte probatorii
factum negantis probatio nulla est = proba faptelor negative nu are valoare
factum principis = fapta conducatorului
facultas agendi = putinta de a actiona (cu referire la dreptul subiectiv)
fiat iustitia pereat mundus = fie justitie chiar de piere lumea
fideiussor praecedere et sequi potest obligationem = fidejusiunea poate preceda si urma obligatiei
foedera = tratate
forma dat esse rei = forma determina existenta lucrului
forum delicti commissi = instanta de la locul savarsirii infractiunii
forum deprehensionis = instanta de la locul unde a fost prins infractorul
forum domicilli = instanta domiciliului
fourm loci delicti = instanta locului infractiunii
fraus creditorum = inselarea creditorilor
fraus omnia corrumpit = o frauda le corupe pe toate
fructus non sunt nisi decutis impensis = nu exista fructe daca nu sunt culese cu cheltuiala
frusta probatur quod non relevat = proba este fara rezultat daca nu este pertinenta
fundamentum autem est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas = fundamentul justitiei este buna-credinta, adica fidelitatea si adevarul fata de cele spuse si convenite
furiosus nullum negotium agere potest, quia non intelligit quaid agit = nebunul nu poate incheia nici un act juridic deoarece nu intelege ceea ce face
fur semper in mora = hotul este totdeauna in intarziere
fur semper moram facere videtur = hotul este considerat intotdeauna pus in intarziere
furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve = furtul este o sustragere frauduloasa a unui lucru pentru a realiza un castig, fie al lucrului insusi, fie al folosintei sau posesiunii acestuia
furtum usus = furtul folosintei

G
generalia specialibus non derogant = legile generale nu deroga de la cele speciale
genera non pereunt = lucrurile de gen nu pier
grosso modo = in mare / in linii mari

H
habeas corpus = sa ai corpul
habitatio = locuire / drept de abitatie
heredis institutio est caput et fundamentum totius testamenti = instituirea de mostenitor este capul si baza intregului testament
hereditas iacens personam defuncti sustinet = mostenirea ce nu a fost acceptata sustine persoana defunctului
hereditatis petitio = petitia de ereditate
hic et nunc = aici si acum / pe loc
hominum causa omne ius constitutum est = orice norma de drept s-a constituit pentru oameni
homo homini lupus est = omul este lup pentru om
honoris causa = datorita meritelor
hypotheca est tota in toto et tota in qualibet parte = ipoteca este toata in tot si toata in oricare parte

I – J
Ibi dari debet, ubi est = Acolo trebuie sa se predea unde este
idem animus = aceeasi intentie
idem est non esse et non probari = este acelasi lucru a nu exista si a nu fi dovedit
idem factum = acelasi fapt
ignorantia iuris nocet = necunoasterea legii este vatamatoare
ignorantia legum excusat neminem = necunoasterea legilor nu scuza pe nimeni
imperitia culpae adnumeretur = nepriceperea sa se socoteasca drept o vina
imperium = puterea
impossibilis condicio pro non scripta habetur = conditia imposibila este considerata ca nescrisa
impossibilium nulla est obligatio = nimeni nu este obligat sa faca ceea ce nu poate
in abstracto = in abstract
incognito = fara a fi cunoscut
in commercio = in comert (in circuitul civil)
in concreto = in concret
in conditionibus testamentorum voluntatem potius quam verba spectari placuit = in conditiile testamentelor se are mai mult in vedere vointa testatorului decat cuvintele intrebuintate
in conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit = in conventiile contractantilor s-a hotarat sa se aiba in vedere mai mult vointa decat termenii conventiei
incriminatio ex novo = reincriminare
in dubio actus interpretandus est in favore debitoris = in caz de dubiu actul trebuie interpretat in favoarea debitorului
in dubio contra proferentem = intr-o situatie indoielnica impotriva celui care a impus clauza
in dubio contra stipulantem = in caz de dubiu, contra stipulantului / vanzatorului
in dubio pro debitore = in caz de dubiu, in favoarea debitorului
in dubio pro reo = in caz de indoiala in favoarea invinuitului
in dubio quod minimum in dubio quod mitius = in caz de dubiu se ia in considerarea ceea ce este mai putin impovarator
in oe qui testatur, eius temporis, quo testamentum facit, integritas mentis, non corporis sanitas exigenda est = se cere ca testatorul sa fie cu mintea intreaga atunci cand isi face testamentul; nu se cere insa ca el sa aiba sanatatea trupului
in excipiendo reus fir actor = in cazul exceptiei, paratul devine reclamant
in extenso = pe larg
in extremis = in caz de extrema, in ultima clipa, in caz de nevoie
in extremis vitae = in pragul mortii
infans conceptus pro nato habetur quotiens de commodis eius agitur = copilul conceput se considera ca nascut ori de cate ori aceasta este in interesul sau
in favorem principum = in favoarea principiilor
infra petita = mai putin decat s-a cerut
in limine litis = la inceputul procesului
in melius = in bine
in omittendo = in omisiune
in pari causa melior est causa possidentis = intr-o pricina egala mai buna este situatia celui ce poseda
in pari causa possessor potior habere debet = intr-o cauza egala trebuie ca posesorul sa fie considerat mai puternic
in peius = in rau
in personam = in persoana / cu privire la persoana
in rem = cu privire la lucru
in rem actio adversus eum est qui rem possidat. In personam actio adversus eum locum habet qui obligatus est nobis = actiunea reala este indreptata impotriva celui care poseda un bun. Actiunea personala este indreptata impotriva celui care are o obligatie fata de noi
in solidum = cu toate bunurile
institutiones = institutii
instrumentum probationis = instrument probator
instrumentum sceleris = unealta crimei
inter absentes = intre absenti
inter arma silent leges = intre arme legile tac / in timp de razboi legile tac
inter partes = intre parti
interpretandus est actus potius uf uffectus praestet quam pereat = un act trebuie interpretat mai degraba ca sa produca efecte decat sa piara
interpretatio cessat in claris = interpretarea inceteaza cu privire la textele clare
interpretatio declarativa = interpretare literara
interpretatio extensiva = interpretare extensiva
interpretatio restrictiva = interpretare restrictiva
inter se = intre ei
iner vivos = intre vii
in toto iure genus per speciem derogatur = in tot dreptul, genul se deroga prin specie / in intreg dreptul, de la regula generala se deroga prin cea speciala
intra vires hereditatis = in limitele activului succesoral
intuitu personae = avand in vedere persoana
inventio = inventia
invito beneficium non datur = nu se acorda o binefacere impotriva vointei (in sensul ca nimeni nu poate fi obligat sa accepte o favoare impotriva vointei sale)
iocandi causa = din gluma
ipso facto = prin faptul insusi
ipso iure = prin dreptul insusi
is de cujus successione agitur = cel despre a carei succesiune este vorba
iter criminis = drumul infractiunii
iudex damnatur cum noces absolvitur = judecatorul este condamnat cand este achitat un vinovat
iudex ne procedat ex officio = judecatorul nu se sesizeaza din oficiu
iudicatum solvi = dispensat de sentinta
iudicium = judecata / proces
iudicium rescindens = judecarea cererii de revizuire
iudicium rescinssorium = rejudacarea cauzei in fond
iura ad rem = drepturi de creanta
iura generaliter constituuntur = dreptul este stabilit pentru tori
iura in re = drepturi reale
iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur = normele de drept nu se constituie in vederea unei singure persoane, ci in mod general
iura novit curia = judecatorul cunoaste dreptul
iure et nomine alieno = in virtutea dreptului si in numele altuia
iure hereditatis = in temeiul dreptului la succesiune
iure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem = potrivit dreptului natural este echitabil ca nimeni sa nu devina mai bogat in dauna altuia si pe nedrept
iurisdicio = a spune dreptul / impartirea dreptatii
iuris et de iure = de drept si din drept (prezumtia absoluta)
iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere = principiile dreptului sunt aceste: sa traiesti cinstit, sa nu vatami pe altul, sa dai fiecaruia ce este al sau
iurisprudentia = jurisprudenta
iurisprudentia est divinarum arque humanarum rerum notitia iusti atque iniusti scientia = stiinta dreptului este cunoasterea lucrurilor divine si umane, stiinta de a deosebi ceea ce este drept de ceea ce este nedrept
iuris tantum = numai de drept (prezumtie relativa)
ius ad bellum = dreptul la razboi
ius adcrescendi = dreptul de acrescamant
ius antiquum = drept vechi
ius appellationis = drept de apel
ius armorum = dreptul de a se inarma
ius belli = dreptul razboiului
ius cogens = dreptul constrangator
ius dispositivum = dreptul dispozitiv
ius eminens = drept superior
ius est ars boni et aequi = dreptul este arta binelui si a echitatii
ius gentium = dreptul popoarelor
ius imperativum = dreptul obligatoriu
ius in bello = dreptul aplicabil in razboi
ius in personam = dreptul cu privire la persoana
ius in re = dreptul cu privire la lucru
ius legationis = dreptul de legatiune
ius naturale = drept natural
ius naturale id quod semper aequum ac bonum est = dreptul natural este ceea ce intotdeauna e echitabil si bun
ius non scriptum = drept nescris
ius pledandi = dreptul de a pleda / dreptul de a pune concluzii
ius publicum privatorum pactis mutari non potest = dreptul public nu poate fi modificat prin conventii ale particularilor
ius scriptum = drept scris
iustitia domina et regina omnium virtutum est = justitia este stapana si regina tuturor virtutilor
iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere= justitia este voita statornica si permanenta de a atribui fiecaruia ceea ce este al sau
iustum bellum = razboi drept
iustum est bellum quibus necessarium, et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est = razboiul este drept pentru aceia pentru care este necesar, iar armele sunt legitime acolo unde nu mai exista speranta decat in ele
ius utile = drept util
ius valachicum = dreptul romanesc
ius vitae necisque = dreptul de viata si de moarte

L
lata culpa est nimia negligentia, id est, non intelligere quod omnes intelligunt = prin greseala grava se intelege o neglijenta mare, adica, de a nu stii ceea ce stie toata lumea
latiore sensu sive strictissimo sensu = in sens mai larg sau in sensul cel mai restrans
lato sensu = in sens larg
legatum debiti = legatul debitorului
legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex eo, quod universum heredis foret, alicui quid collatum velit = legatul este o micsorare a succesiunii, prin care testatorul vrea sa se dea un lucru cuiva din bunurile sale, care, fara aceasta dispozitie, ar fi apartinut in intregime mostenitorului
legatum est donatio testamento relicta = legatul este o donatie facuta prin testament
legatum liberationis = legatul eliberarii
leges non obligant extra territorium = legile nu obliga in afara teritoriului
legi speciali per generalem non derogatur nec generali per specialem = o lege generala nu poate abroga o lege speciala si nici o lege speciala nu poate abroga o lege generala
legis virtus est haec: imperare, vetare, permittere, punire = puterea legii este aceasta: sa porunceasca, sa opreasca, sa permita, sa pedepseasca
legitimatio ad causam = calitate procesuala
legitimatio ad processum = capacitate procesuala
legum dominus = stapanul legilor
lex = lege
lex comissoria = pact comisoriu
lex dixit minus quam voluit = legea a spus mai putin decat a vrut
lex dixit plus quam voluit = legea a spus mai mult decat a vrut
lex dixit quam voluit = legea a spus cat a vrut
lex est quod populus iubet atque constituit = legea este ceea ce poporul porunceste si oranduieste
lex fori = legea forului
lex iniusta non est lex = legea nedreapta nu este lege
lex loci = legea locului
lex loci contractus = legea locului contractului
lex loci delicti commissi = legea locului de savarsire a delictului
lex loci executionis contractus = legea locului de executare a contractului
lex loci solutionis = legea locului de solutionare
lex moneat prius quam feriat = legea avertizeaza inainte de a pedepsi
lex patriae = legea patriei
lex posterior derogat priori = o lege posterioara deroga de la o lege anterioara
lex punit non solum quia peccatur, sed non peccatur = legea pedepseste nu doar pentru ca s-a pacatuit ci ca sa nu se mai pacatuiasca
lex homines recte facere iubet, vetat delinquere = legea ordona oamenilor sa actioneze corect, le interzice sa greseasca
lex rei sitae = legea locului unde este sitat bunul
lex speciali derogat generali = o lege speciala deroga de la legea generala
lex voluntatis = legea vointei
liberum veto = veto liber
locus delicti commissi = locul comiterii infractiunii
locus regit actum = locul guverneaza actul
longa diuturna inveterata consuetudo = practicarea indelungata statorniceste obiceiul
longa manus = mana lunga
lucrum cessans = un castig ce inceteaza (in sensul unui beneficiu nerealizat)

M
magis personam eximit ab obligatione quam extinguit obligationem = confuziunea mai degraba libereaza persoana decat stinge obligatia
magis valeat quam pereat = mai degraba sa produca efecte decat sa moara
magna cum laude = cu mare lauda
maior pars trahit ad se minorem = partea mai mare atrage la ea pe cea mica
maior poena absorbit minorem = pedeapsa mai grava absoarbe pe cea usoara
maior poena cum asperatione = pedeapsa mai mare cu un anumit spor
maius delictum = infractiune mai grava
mala fide = cu rea credinta
mala fides superveniens non impedit uzucapionem = o rea credinta survenita nu impiedica uzucapiunea
mala fides superveniens non nocet = o rea credina survenita nu dauneaza
malitiis non est indulgendum = nici o indulgenta pentru rautate
manu militari = cu mana militarului (in sensul de prin forta armata)
manu propria = cu propria mana
mare clausum = marea inchisa
mare liberum = marea libera
mater in iure semper certa est = in drept, mama e intotdeauna certa
mater semper certa, pater incertus est = mama este intotdeauna certa, tatal incert
mea culpa = vina mea
mens legis = spiritul legii
mens rea = vinovatia
metus = teama
minime sunt mutanda quae interpretationem certam semper habuerunt = modificarile modului de interpretare sunt mici caci interpretarea trebuie sa fie intotdeauna certa
minor indelictis maior habetur = in privinta delictelor sale minorul este considerat ca major
minor pro maiori reputatur in concernentibus negotia mercantilia = minorul este considerat ca major in ceea ce priveste afacerile comerciale
minus petita = mai putin decat s-a cerut
mitior lex = legea mai blanda
modus operandi = mod de operare
modus probandi = mod de a demonstra
modus procedendi = mod de a proceda
modus vivendi = mod de existenta
mora creditoris = intarzierea creditorului
mora debitoris = intarzierea debitorului
mores maiorum = moravurile batranilor
morte socii solvitur societas = societatea se dizolva prin moarte asociatului
mortis causa = pentru cauza de moarte
mutatis mutandis = daca se schimba cele ce trebuie schimbate
mutuo consensu = prin acord reciproc (mutual)
mutuo dissensu = prin dezacord reciproc
mutuum = imprumut

N
nam nulla venditio-emptio sine pretio esse potest = caci nu poate fi nici o vanzare-cumparare fara pret
nam socii mei socius, meus socius non est = caci asociatul asociatului meu nu este asociatul meu
naturaliter inter se aequales esse, qui summum imperium obtinent = in mod firesc sunt egali cei care detin puterea suprema
ne bis de eadem re sit actio = sa nu existe actiune de doua ori pentru acelasi lucru
nec enim nulla societas maleficiorum = caci nu se admite societate care sa aiba un obiect ilicit
necessitas non habet legem = necesitatea nu are lege
negotiorum gestio = administrarea afacerilor (gestiunea de afaceri)
negotiorum gestor = administratorul afacerii
negotium iuris = afacere de drept / act juridic
neminem laedit qui suo iure utitur = pe nimeni nu vatama cel care se foloseste de dreptul sau
nemini res sua servit = nimeni nu-si poate aservi propriul lucru
nemo alieno nomine lege agere potest = nimeni nu poate intenta o actiune a legii in numele altuia
nemo alienum factum promittere potest = nimeni nu poate promite fapta altuia
nemo auditur propriam turpitudinem allegans = nimeni nu este ascultat cand isi prezinta propria indecenta
nemo censetur ignorare legem = nimeni nu poate fi considerat ca nu cunoaste legea
nemo cogi potest ad factum =  nimeni nu poate fi constrans la o fapta
nemo cogitur edere contra se = nimeni nu este constrans sa dea dovezi impotriva sa
nemo commodum capere potest ex iniuria sua propria = nimeni nu poate obtine un avantaj din propriul sau fapt ilicit
nemo dat quod non habet = nimeni nu da ce nu are
nemo debet bis puniri pro uno delicto = nimeni nu trebuie sa fie pedepsit de doua ori pentru o singura infractiune
nemo debet esse iudex in propria causa = nimeni nu trebuie sa fie judecator in propria lui cauza
nemo debet locupletari ex aliena iactura = nimeni nu trebuie sa se imbogateasca din pierderea altuia
nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest = nimeni nu poate sa-si faca o conditie mai buna din propriul delict
nemo invitus agere cogitur = nimeni nu este silit sa actioneze contra vointei sale
nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet = nimeni nu poate transmite altuia mai multe drepturi decat are el insusi
nemo potest locare opus in perpetuum = nimeni nu poate inchiria serviciile sale pentru totdeauna
nemo praestat casum fortuitum = nimeni nu raspunde de cazul fortuit
nemo praesumitur malus nisi probetur = nimeni nu este presupus vinovat decat daca este dovedit
nemo pro parte heres = nimeni nu poate fi mostenitor numai pe o parte
nemo potest praecesse cogi ad factum = nimeni nu poate fi silit in mod absolut sa faca ceea ce nu vrea sa faca
nemo tenetur edere contra se = nimeni nu este obligat sa declare impotriva sa
nemo testis idoneus in re sua = nimeni nu poate fi martor in propria sa cauza
neque donationem sine acceptione intelligi posse = fici o donatie nu poate fi conceputa fara acceptare
neque pignus, neque depositum, neque locatio rei suae consistere potest = nu se poate constitui asupra propriului lucru nici gaj nici epozit nici locatiune
ne varietur = spre neschimbare
nemen iuris = numele dispozitie legale (denumirea marginala a normei juridice)
nomine et iure proprio = in numele si dreptul propriu
non aedificandi = a nu construi
non altius tolendi = a nu construi peste o anumita inaltime
non bis in idem = nu de doua ori in aceeasi cauza
non bis puniatur pro eodem delicto = sa nu se pedepseasca de doua ori pentru acelasi delict
non enim ex opinionibus singularum sed ex communi usu nomina exaudiri debent = cuvintele trebuie sa fie interpretate nu dupa pareri individuale ci dupa sensul in care sunt indeobste folosite
non esse et probari non posse, vel non esse, idem sunt, et qui non probat dicitur ius carere = a nu exista sau a nu se putea proba sau a nu fi inseamna acelasi lucru si cel care nu aduce probe este taxat ca-I lipseste dreptul
non ex regula ius summatur, sed ex iure quod est regula fiat = dreptul nu se deduce din regula, ci regula trebuie creata din dreptul existent
non facere = a nu face
non liquet = nu e limpede
non potest liberatis nolenti adquiri = o liberalitate nu poate fi dobandita de cineva contra vointei sale
non quis negativa sed quis indefinita = nu pentru ca sunt negative ci pentru ca sunt nedeterminate
non reformatio in peius = nereformarea in rau
notorium non est probandum = faptele notorii nu se probeaza
nuda cogitatio = simpla cugetare
nulla est viventis hereditatis = mostenirea unei persoane in viata este ula
nulla poena sine lege = nici o pedeapsa nu exista in afara de lege
nulla praesumptio sine lege = nici o prezumtie in afara legii
nulla sanctio poenalis sine lege = nici o sanctiune penala fara lege
nulli enim res sua servit = nimeni nu poate sa aiba o servitute asupra propriului sau lucru
nullum crimen et nulla poena sine lege = nici o infractiune si nici o pedeapsa in afara legii
nullum crimen sine lege = nici o infractiune in afara legii
nullum crimen sine lege poenali anteriori = nici o infractiune fara o lege penala prealabila
nullum iudicium sine lege = nici o judecata in afara de lege
nunc pro tunc = acum pentru atunci
nuptiae sunt coniuctio maris et feminae, et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio = casatoria este uniunea unui barbat si a unei femei care stabileste intre ei o asociatie a tuturor actelor vietii lor si o comunitate a drepturilor divine si umane ce le apartin

O
obiter dictum = spus in treacat
obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura = obligatia este o legatura juridica prin care suntem siliti cu necesitate a plati ceva conform drepturilor cetatii noastre
obligationes vel ex contractu, vel ex delicto, vel ex variis causarum figuris = obligatiile izvorasc, fie din contract, fie din deict, fie din diferite alte cauze
obligationum substantia non in eo consistit ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum = esenta obligatiilor nu consta in faptul va un lucru devine al nostru sau ne este constituita o servitute, ci in faptul ca cineva este constrans sa ne dea ceva sau sa ne faca ceva sau sa ne indeplineasca o prestatie
occasio legis = ocazia legii
occupatio bellica = ocupatia militara
olim possessor, hodie possessor praesumitur = posesorul de ieri este prezumat si astazi posesor
omisso medio = omiterea mediului (in sensul de omitere a unor etape obligatorii)
omne quod inaedificatur solo cedit = orice constructie urmeaza solul (tot ce este cladit deasupra cedeaza solului)
omne testamentum morte consummatum est = testamentul are eficacitate dupa moartea testatorului
omnis conventio intellegitur rebus sic stantibus = toate conventiile sunt considerate valabile daca imprejurarile in care au fot incheiate raman aceleasi
omnis definitio in iure civili periculosa est = orice definitie in dreptul civil este periculoasa
omnis potestas a Deo est = orice putere vine de la Dumnezeu
omnis potestas a Deo per populum  = orice putere provine de la Dumnezeu prin mijlocirea poporului
onus probandi = sarcina probei
onus probandi incubit actori = sarcina probei ii revine reclamantului
ope iudicii = potrivit hotararii instantei de judecata
ope legis = potrivit ordinului legii
opinio iuris = parerea legii
opinio necessitatis = parerea necesitatii
optima lex, quae minimum iudici, optimus iudex qui minimum sibi = legea cea mai buna este aceea care lasa cat mai putin la aprecierea judecatorului, iar judecatorul cel mai bun este cel care se intemeiaza cal mai putin pe el insusi

P
pacta sunt servanda = conventiile trebuie respectate
pacta tertiis nec nocet nec prosunt = tratatele (conventiile) nu pot impune obligatii si nu pot conferi drepturi tertilor / tratatele (conventiile) nici nu vatama nici nu folosesc unor terte persoane
pactum de contrahendo = pact de a contracta
pactum de lege utenda = alegere a legii contractului
pactum de mutando = invoiala in legatura cu schimbarea
pactum de negotiando = pact in legatura cu incheierea afacerii
pactum de non alienando = clauza / pact de neinstrainare
pactum reservati dominii = clauza de rezerva a proprietatii
pactum sceleris = intelegerea asupra crimei
par in parem non habet imperium, non habet iurisdictionem = o entitate egala in drepturi nu are autoritate contra egalului sau
pars bonorum = partea bunurilor
pars est in toto et totum est in parte = partea este in totul si totul este in parte
pars hereditatis = partea din mostenire
partes legis sunt: praescriptio, rogatio et sanctio = partile legii sunt: prescrierea, textul legii si sanctiunea
pater est is, quem nuptiae demonstrant = acela este tatal pe care il arata casatoria
pater familias = tatal familiei
paterna paternis, materna maternis = bunurile tatalui urmasilor iniei paterne, bunurile mamei urmasilor liniei materne
patria potestas = puterea tatalui
patronus causarum = avocatul proceselor
pendente conditione = cat timp conditia este suspensiva
per a contrario = prin opozitie
per capita = pe capete
periculum ortum = pericol actual
per incuriam = prin lipsa de griji
persona non grata = persoana neagreata
perturbatio animi = tulburare sufleteasca
plus iuris habet possessor quam ille qui non possidet = mai mult drept are posesorul decat acela care nu poseda
plus petita = mai mult decat s-a cerut
poenae inter homines meritum = pedeapsa sa fie data dupa vina fiecaruia
poenalia sunt strictissimae interpretationis = legile penale sunt de stricta interpretare
poenalia non sunt extenda = dispozitiile penale nu trebuie sa fie extinse
poenalia sunt restringenda = legile penale trebuie interpretate restrictiv
possessio iniusta = posesie viciata
possessionis elementa: animus et corpus = elementele posesiei sunt: animus (elementul intentional) si corpus (elementul material)
post delictum = dupa savarsirea delictului
post factum = dupa consumarea faptului
post hoc ergo propter hoc = dupa aceasta, deci din aceasta cauza
post mortem = dupa moarte
postulare pro alio = a pleda pentru altul
praestat veritatem, non bonitatem nominis = este preferabil adevarul, nu calitatea numelui
praeter intentio = intentie depasita
praeter legem = in completarea legii
pretia rerum non ex affectu nec utilitate singulorum, sed communiter funguntur = valoarea lucrurilor se socoteste dupa pretul lor comun, iar nu dupa afectatiunea si ideea particulara pe care cineva si-o face despre ea
pretium doloris = pretul durerii
pretium stupri = pretul rusinii
pretium in numerata pecunia consistere debet = pretul trebuie sa constea in bani numarati (in sensul ca pretul trebuie sa fie cert)
prima facie = la prima vedere
primum delictum = primul delict
princeps legibus solutus est = principele nu este tinut / este mai presus de legi
princeps superiorem non recognoscens = principele nu-si recunoaste nici un superior
prior tempore, potior iure = mai intai in timp, mai tare in drept
privatorum conventio iuri publico non derogat = o conventie intre particulari nu poate deroga de la dreptul public
privatum ius tripartitum est: collectum etinem est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus = dreptul privat cuprinde trei parti caci el este alcatuit din principii ale dreptului natural sau din principii ale dreptului gintilor sau din principii ale dreptului civil
privilegia ne irrogentur = sa nu se faca legi exceptionale care privesc anumite persoane
privilegiatus contra aeque privilegiatum non utitur privilegio = creditorul privilegiat nu se serveste de privilegiul sau contra altui egal privilegiat
probatio diabolica = proba diabolica
probatio probatissima = proba probelor
probatio incumbit ei qui dicit, non qui negat = sarcina probei revine aceluia care afirma ceva si nu aceluia care neaga
pro domo sua = pentru propriul interes
pro forma = pentru forma
pro herede genere videtur = cel care face ceva care presupune calitatea de mostenitor este considerat ca a lucrat ca mostenitor
proprio nomine = in nume propriu
proprium factum nemo impugnare potest = propria fapta nimeni nu poate sa si-o atace
propter rem = obligatii reale
proximior excludit remotiorem = cel mai apropiat inlatura pe cel mai indepartat
publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem = dreptul public este acela care priveste organizarea statului roman, iar dreptul privat acela care priveste interesele particularior
punitur quia peccatum est = este pedepsit fiindca a gresit
punitur quia peccatum est et ut ne peccetur = este pedepsit fiindca a gresit si pentru a nu mai gresi
punitur ut ne peccetur = este pedepsit ca sa nu mai greseasca

Q
quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum = cele ce sunt vremelnice pentru a actiona sunt permanente pentru a ridica exceptii (in sensul ca ceea ce este prescriptibil pe baza de actiune este imprescriptibil pe cale e exceptie)
quem de evictione tenet actio eundem agentem repellit exceptio = celui ce este tinut sa garanteze pentru evictiune aceluia I se opune exceptia
qui accusare volunt probationes habere debent = cei ce vor sa acuze trebuie sa aiba dovezi
quia noluit = fiindca nu a vrut
quia semper necessitas probandi incumbit illi qui agit = cci necesitatea probei priveste intotdeauna pe reclamant
qui bis idem promitti, ipso iure plus quam semel non tenetur = cel care promite de doua ori acelasi lucru nu este obligat de dreptul insusi mai mult decat o data
qui certat de dammo vitando anteponendus est qui certat de lucro captando = cel care se lupta pentru evitarea unei pagube trebuie sa fie pus inaintea celui care se lupta pentru obtinerea unui castig
qui dicit de uno de altero negat = cel care afirma despre un lucru, despre celalalt neaga
quid leges sine moribus, quid mores sine legibus = ce ar fi legile fara moravuri si moravurile fara legi
qui dolo desiit possidere = cel care a incetat sa posede din cauza unui dol
quid petitur = ce se cere
quid pro quo = ce pentru ce
quid pro quod = unul in locul altuia
qui in iure confessus est, suam confessionem infirmare non potest = cel care a marturisit la judecata nu poate sa-si infirme marturisirea
qui in mora est culpa non vocat = cel care este in intarziere nu e lipsit de culpa
qui liti se obtulit = cel care s-a oferit la un proces
qui mandat ipse fecisse videtur = cine mandateaza, acela este considerat ca el insusi a facut-o
qui possidet dominus esse praesumitur = cel care poseda este prezumat a fi proprietar
qui potest plus, potest minus = cine poate mai mult poate si mai putin
qui suo iure utitur neminem laedit = cine uzeaza de dreptul sau nu vatama pe nimeni
qui tacet consentire videtur = cine tace pare sa consimta
qui tacet, dum loqui potit ac debuit consentire videtur = cine tace cand putea si trebuia sa vorbeasca, se considera a fi de a cord
quod ab initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere = ceea ce de la inceput este vicios nu se poate insanatosi cu trecerea timpului
quod ad ius naturale attinet omnes homines aequales sunt = dupa dreptul natural toti oamenii sunt egali
quod deus iunxit homo non separet = ceea ce Dumnezeu a unit, omul sa nu desfaca
quod erat demonstrandum = ceea ce este de demonstrat
quod in rerum natura ad hunc non sit legari posse = se poate lega ceea ce nu exista inca, adica lucrurile viitoare
quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor = ceea ce legea nu opreste, opreste pudoarea ca acest lucru sa se faca
quod nullum est nullum producit effectum = ceea ce nu este nu produce nici un efect
quod principi placuit legis habet vigorem = bunul plac al imparatului are putere de lege
quod subraptum escit, eius rei aeviterna auctorias esto = imprescriptibila sa fie revendicarea lucrului rapit cu violenta
quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos paraeque custoditur vocaturque ius gentium = ceea ce firea lucrurilor a randuit intre toti oamenii este pazit deopotriva la toate popoarele si se numeste dreptul gintilor
quota litis = cota din proces
quot capita tot sensus = cate capete atatea pareri
quot delicta tot poenae = cate infractiuni atatea pedepse
quotiens heredis bona solvendo non sunt, non solum creditores testatoris, sed etiam eos quibus legatum fuerit, impetrare bonorum separationem aequum est = de cate ori un mostenitor nu este solvabil, legatarii pot cere, ca si creditorii defunctului, separatia de bunuri

R
ratihabitio mandato aequiparatur = ratificarea valoreaza cat un mandat
ratio decidendi = motivul pentru care s-a decis
ratio legis = scopul legii
ratione domicilii = in raport cu domiciliul
ratione loci = in raport cu locul
ratione loci delicti = in raport cu locul comiterii infractiunii
ratione materiae = in raport cu materia
ratione officii = in raport cu functia
ratione personae = in raport cu persoana
re = contract real
rebus sic stantibus = cat timp lucrurile vor sta asa
reductio ad absurdum = reducerea la absurd
referendum = referendum
regina probationum = regina probelor
relatio ad hominem = relatia umana
res certa = bun cert
res communis = bun comun
res derelictae = lucrurile parasite
res extra commercium = lucruri in afara comertului
res extra patrimonium = lucrurile in afara patrimoniului
res genera = bun generic
res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest = lucrul convenit de unii nu poate fi nici vatamator nici de folos altora
res inter alios iudicata, aliis non nocet = un lucru judecat intre unii nu aduce vatamare altora
res iudicata = lucru judecat
res iudicata inter partes tantum ius facit = lucrul judecat are efecte numai intre parti
res iudicata pro veritate habetur = lucrul judecat e considerat ca exprimand adevarul
res nullius = lucru al nimanui
res nullius cedit primo accupanti = lucrul nimanui se supune primului ocupant
resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis = anularea dreptului transmitatorului atrage anularea dreptului dobanditorului
res perit creditori = un bun piere in dauna creditorului
res perit debitori = un bun piere in dauna debitorului
res perit domino = un bun piere in dauna proprietarului
responsa prudentium = raspunderea inteleptilor
res probandae = faptele care trebuie dovedite
res probantes = fapte probatorii
res propria nemini sua servit = un bun propriu nimeni nu si-l poate aservi
restituitur minor non tanquam minor sed tanquam laesus = minorului i se restituie nu fiindca este minor ci fiindca este lezat
restitutio in integrum = restituire integrala
res transit cum suo onere = patrimoniul trece grevat de sarcina sa
reus in excipiendo fit actor = paratul in formularea unei pretentii devine reclamant
rex est propter populum et non regnum propter regem = regele se sprijina pe popor si nu poporul pe rege
rixa = incaierare

S
salus rei publicae suprema lex esto = salvarea statului este legea suprema
sancti habentur legati = persoana trimisior straini este inviolabila
scire leges non est verba legum tenere, sed vim ac potestatem = a cunoaste legile nu inseamna a retine cuvintele legii ci forta si puterea lor
scripta = scrise
scriptae in rem = scrise in lucru (in sensul de obligatii opozabile tertilor)
secundum allegata et probata = dupa cele prezentate si dovedite
secundum lege = dupa lege
secundum leges, non de legibus iudicatum est = judecatorul trebuie sa judeca dupa legi, iar nu sa judece insesi legile
semel heres, semper heres = odata mostenitor, pentru totdeauna mostenitor
semel lata sententia, iudex desiit esse iudex = odata data hotararea judecatorul se desesizeaza
semper in obscuris quod minimum est sequitur = intotdeauna in pricinile neclare urmam ceea ce este mai putin neclar
semper specialia generalibus derogant = totdeauna cele speciale constituie o derogare de la cele generale
serum veritas = serul adevarului
servitus in faciendo consistere nequit = servitutea nu poate consta in a face ceva
severa interlocutio = severa admonestare
sic utere tuo ut ad alienum non laedas = foloseste-te de ce-I al tau astfel incat sa nu-l lezezi pe altul
si membrum rupsit nei cum eo pacit taliod esto = daca cineva rupe altuia un membru si nu s-a impacat cu victima sa fie supus la pedeapsa talionului
sine die = fara termen
sine ira et studio = fara ura si partinire
sine iustitia, nulla libertas = fara justitie nici o libertate
sine pretio nulla est venditio = nu exista nici o vanzare fara pret
sine qua non = fara de care nu
sine substantia actus considerare non potest aliquid = fara substanta actului nu se poate lua in considerare ceva
si pecuniam do ut rem accipiam, emptio-venditio est; si autem rem do, ut rem accipiam, permutatio est = daca dau bani ca sa primesc un lucru, este vanzare-cumparare; daca insa dau un lucru ca sa primesc un alt lucru, este schimb
si vis pacem para bellum = daca vrei pace pregateste-te de razboi
societas delinquere non potest =  o societate nu poate savarsi infractiuni
solo consensu = prin simplul acord
solve et repete = plateste si cere inapoi ceea ce ti se cuvine
solvens = care plateste
spoliatus ante omnia restituendus est = cel deposedat trebuie sa fie repus in dreptul de proprietate
sponsio = fagaduinta solemna
statu-quo = situatie in care
stipulatio poenae = clauza penala
stricto sensu = in sens strict
subrogatio = subrogatie
sub specie iuris = din punct de vedere juridic
sub spe rati = in speranta ratificarii
sui iuris = sub puterea proprie
summum iuris summa iniuria = o justitie excesiva, nedreptate excesiva / supremul drept suprema nedreptate
superficies solo cedit = ceea ce este la suprafata apartine solului
suum cuique = fiecaruia ce este al sau

T
tabula rasa = tabla stearsa
tabula unius capax = ceea ce nu poate sustine decat pe unul
tacita reconductio = tacita reconductiune
tale-quale = asa cum este
tantum devolutum quantum appellatum = instanta de apel va solutiona pricina numai in limitele a ce s-a apelat
tantum devolutum quantum iudicatum = efectul devolutiv al apelului se limiteaza la ceea ce s-a juedcat in prima instanta
tempus regit actum = timpul carmuieste actul
tertium non datur = a treia posibilitate nu se acorda; tertul nu datoreaza (referire la legea tertului excus)
testamentum est mentis nostrae iusta contestatio in id solemniter factum ut post mortem nostram valeat = testamentul este manifestarea in cadrul legii a vointei noastre, facut in mod solemn pentru a produce efecte supa moarte
testis unus, testis nullus = un singur martor, nici un martor
thema pobandum = obiectul probei
translatio activa = transmiterea calitatii procesuale active
translatio passiva = transmiterea calitatii procesuale pasive
tria sunt quae praestare debet orator: ut doceat, moveat et delectet = trei sunt conditiile ce trebuie indeplinite de un orator: sa convinga, sa impresioneze si sa placa

U
ubi cessat ratio legis, cessat lex = unde inceteaza motivatia legii, inceteaza legea
ubi cessat remedium ordinarium, ibi deccurritur ad extraordinarium = cand calea ordinara de realizare a dreptului lipseste, se recurge la o cale extraordinara
ubi eadem est legis ratio, ibi eadem est legis dispositio = unde este aceeasi ratiune a legii se aplica aceeasi dispozitie a ei
ubi eadem est ratio, eadem lex esse debet = unde exista aceleasi ratiuni trebuie aplicata aceeasi lege
ubi emolumentum, ibi onus; ubi periculum, ibi et lucrum collocetur = unde este castigul acolo sa se stabileasca indatorirea; unde este primejdia, acolo sa se statorniceasca si castigul
ubi ius, ibi remedium = unde exista norme de drept, exista si o cale de remediu
ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus = unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa distingem
ubi societas, ibi ius = unde exista societate acolo exista si drept
ubi voluit dixit, ubi tacuit noluit = unde a vrut a vorbit, unde a tacut nu a vrut
ultima ratio = ultimul argument / ultima incercare
ultra petita = peste ce s-a cerut
ultra posse nemo obligatur = peste putintele sale nimeni nu e obligat
ultra vires = peste puteri (in afara imputernicirilor)
ultra vires hereditatis = peste activul succesoral
universitas bonorum = universalitate de bunuri
uno ictu = dintr-o data
usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia = uzufructul este dreptul de a te folosi de lucrul altuia si de a culege fructele pastrand substanta lui

V
vacatio legis = repaos al legii
verba cum effectu accipienda sunt = cuvintele trebuie interpretate pentru a avea efect
verba intentioni, non e contra, debent inservire = cuvintele trebuie interpretate potrivit intentiei nu impotriva ei
verba volant, scripta manent = cuvintele zboara, cele scrise raman
verbum regens = (cu referire la elementul material al unei infractiuni)
veritas simplex oratio = sustinerea adevarului este simpla
vetera statuta = vechile statute
veto = ma opun / refuz
vim vi repellere licet = violenta poate fi respinsa prin violenta
vindicatio pignoris = revendicarea gajului
vir bonus, dicendi peritus = om bun care vorbeste bine
vis = violenta
vis maior = forta majora
vox populi, vox Dei = vocea poporului, vocea lui Dumnezeu

Lasă un răspuns